Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Иновативните училища са училищата на бъдещето

Те извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики.  Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

За да бъде едно училище иновативно то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда; да използва нови методи на преподаване; да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете. Целта е да се даде шанс училището да се разчупи, мисленето на системата, както на учениците, така и на учителите и на родителите да стане модерно и обърнато към бъдещето.

.

В СУ„Христо Смирненски” – гр. Хисаря

Прилага се успешното съчетаване на традиционни с иновативни методи на преподаване. В зависимост от възрастта на учениците и от спецификата на учебното съдържание методите имат различна степен на приложимост. Интерактивните методи налагат партньорски взаимоотношения и диалогов вид комуникация между учениците в малката група и между всички участници в дейността, изграждат различни социални умения за преодоляване на бариерите в общуването, стимулират мисленето, генерирането и обмяната на идеи.

Креативни и успешни

От учебната 2018/2019 година училището е включено в списъка на иновативните училища с проект „Креативни и успешни”, който е за период от 3 години и се отнася за учениците в горен курс. В учебния план са включени следните нови учебни предмети:

  • 2018/2019 г8 клас – „Личностно развитие”–36 часа годишо
  • 2019/2020 г9 клас – „Сексуално и здравно възпитание”– 36 часа годишо
  • 2020/2021 г10 клас – „Балнео и SPA услуги”–36 часа годишно

Обучението е с иновативни методи на преподаване, с иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието. Разработени са и утвърдени учебни програми.

Иновацията е свързана с развитие на личността на ученика, на неговите граждански знания; знания, нагласи и умения за отговорно сексуално и здравно поведение; дигитални и социални умения и компетентности, необходими за успешната му бъдеща реализация.

Екипът, който работи по иновацията: Нели Кацарска, Невена Пашкулова и Мария Костова.

През учебната 2020/2021 година

училището е включило и нова иновация, която обхваща учениците от 1 и 2 клас. Името на проекта е „Опознаваме света”. Целите ни са: поставяне на фокуса върху индивидуалността на учениците в начален етап на обучение; изграждане на трайни умения да четат, пишат, смятат, общуват свободно с хората в обкръжението си и с увереност да се включват в колективни дейности на базата на натрупаните до момента от тях знания; развитие на инициативността, въображението и творчеството им.

В 1 клас ще бъде въведен нов учебен предмет – „Обучение чрез приказки“. Изготвена е учебна програма, съобразена с възрастовите особености на учениците. Темите са разработени да се водят в 2 последователни учебни часа. Обучението чрез приказки ще спомогне за по-плавен преход между училището и детската градина

Във 2 клас ще бъде въведено интердисциплинарно обучение, ще се прилага интегрираното изучаване на няколко учебни предмета. То ще се реализира чрез демонстрация, работа по проекти, решаването на проблеми и казуси, учене чрез опит, учене чрез проучване. Ще се развиват уменията за търсене на източници на информация, работа в екип, поемане на отговорност при разрешаване на учебни проблеми. Планира се експедиционно учене и реализиране на интердисциплинарни учебни проекти. В определени дни ученето ще се осъществява чрез проучвателска работа извън училище. Подготовка за изследванията ще се извършва и в дейностите от ЦОУД. Изследванията на терен предвиждат партньорство с други институции, родители и външни експерти.

Екипът, който работи по иновацията: Радка Каракитукова, Стоянка Вълчева, Цветана Минчева, Нели Башинова, Христо Терзиев и Минка Лесева.