Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Иновативните училища са училищата на бъдещето

Те извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики.  Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

За да бъде едно училище иновативно то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда; да използва нови методи на преподаване; да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете. Целта е да се даде шанс училището да се разчупи, мисленето на системата, както на учениците, така и на учителите и на родителите да стане модерно и обърнато към бъдещето.

 

В СУ „Христо Смирненски” – гр. Хисаря

Прилага се успешното съчетаване на традиционни с иновативни методи на преподаване. В зависимост от възрастта на учениците и от спецификата на учебното съдържание методите имат различна степен на приложимост. Интерактивните методи налагат партньорски взаимоотношения и диалогов вид комуникация между учениците в малката група и между всички участници в дейността, изграждат различни социални умения за преодоляване на бариерите в общуването, стимулират мисленето, генерирането и обмяната на идеи.

През учебната 2022/2023 година училището работи по 3 иновативни програми:

„Нетрадиционни изкуства“ – въведена 2022/2023

1а и 1б клас

Ще бъде въведен нов учебен предмет – „Нетрадиционни изкуства“. Обучението ще бъде в рамките на 32 учебни часа през 2-ри учебен срок. Темите са разработени да се водят в 2 последователни учебни часа.

 

Екипът, който работи по иновацията:  Цветана Минчева, Генка Филчева

„Опознаваме родния край” – въведена 2021/2022

2а и 2 б клас през 2022/2023

Ще бъде въведен нов учебен предмет – „Хисаря – традиции и обичаи“. Обучението ще бъде в  рамките на 32 учебни часа през 2-ри учебен срок. Темите са разработени да се водят в 2 последователни учебни часа.

 

Екипът, който работи по иновацията: Николина Пановска, Цветана Боненска, Генка Филчева

„Опознаваме света” – Въведена 2020/2021 г.

3а и 3 б клас през 2022/2023

В 3 клас в един учебен ден учениците изучават интегрирано Човекът и обществото /2 часа/, Изобразително изкуство /2 часа/ , Технологии и предприемачество /1 час/ и Човекът и обществото – разширена подготовка /1 час/. Учениците ще реализират собствени продукти, свързани с темите.

Екипът, който работи по иновацията: Радка Каракитукова, Стоянка Вълчева, Цветана Минчева, Нели Башинова, Христо Терзиев и Минка Лесева.

4а и 4 б клас през 2022/2023

В 4 клас в един учебен ден учениците изучават интегрирано Човекът и обществото /2 часа/, Изобразително изкуство /2 часа/ , Технологии и предприемачество /1 час/ и Човекът и обществото – разширена подготовка /1 час/. Учениците ще реализират собствени продукти, свързани с темите.

Екипът, който работи по иновацията: Радка Каракитукова, Стоянка Вълчева, Цветана Минчева, Нели Башинова, Христо Терзиев и Минка Лесева.

През учебната 2021/2022 година училището работи по 3 иновативни програми:

„Опознаваме родния край” – въведена 2021/2022

1а и 1 б клас

Ще бъде въведен нов учебен предмет – „Хисаря – моят град“. Обучението ще бъде в  рамките на 32 учебни часа през 2-ри учебен срок. Темите са разработени да се водят в 2 последователни учебни часа.

Екипът, който работи по иновацията: Николина Пановска, Цветана Боненска, Генка Филчева

„Опознаваме света” – Въведена 2020/2021 г.

2а и 2 б клас

Във 2 клас в един учебен ден учениците  изучават интегрирано Околен сват /1 час/,Изобразително изкуство /1,5 часа/ ,Технологии и предприемачество /1 час/ и Околен свят – разширена подготовка /1 час/. Учениците ще надграждат придобитите знания и умения, ще реализират собствени продукти, свързани с темите.

3а и 3 б клас

В 3 клас в един учебен ден учениците изучават интегрирано Човекът и обществото /2 часа/, Изобразително изкуство /2 часа/ , Технологии и предприемачество /1 час/ и Човекът и обществото – разширена подготовка /1 час/. Учениците ще реализират собствени продукти, свързани с темите.Екипът, който работи по иновацията: Радка Каракитукова, Стоянка Вълчева, Цветана Минчева, Нели Башинова, Христо Терзиев и Минка Лесева.

Креативни и успешни

10 б клас

1 учебен срок -„Балнео и SPA услуги”. Темите са изготвени да се водят в 2 последователни уч.часа.

Училището поддържа партньорски отношение с хотели и ресторанти за провеждане на учебна и производствена практика и извънкласни занимания. Закупен софтуер за обучението по професионална подготовка.

Екипът, който работи по иновацията: Нели Кацарска, Невена Пашкулова и Мария Костова.

Креативни и успешни

От учебната 2018/2019 година училището е включено в списъка на иновативните училища с проект „Креативни и успешни”, който е за период от 3 години и се отнася за учениците в горен курс. В учебния план са включени следните нови учебни предмети:

  • 2018/2019 г8 клас – „Личностно развитие”–36 часа годишо
  • 2019/2020 г9 клас – „Сексуално и здравно възпитание”– 36 часа годишо
  • 2020/2021 г10 клас – „Балнео и SPA услуги”–36 часа годишно

Обучението е с иновативни методи на преподаване, с иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието. Разработени са и утвърдени учебни програми.

Иновацията е свързана с развитие на личността на ученика, на неговите граждански знания; знания, нагласи и умения за отговорно сексуално и здравно поведение; дигитални и социални умения и компетентности, необходими за успешната му бъдеща реализация.

Екипът, който работи по иновацията: Нели Кацарска, Невена Пашкулова и Мария Костова.