Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Процедура BG05M2OP001-3.015, МИГ Хисаря -„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря“  
ДОГОВОР № BG05M2OP001-3.015-0007-C01
БЕНЕФИЦИЕНТ:СУ„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, гр. Хисаря
ПАРТНЬОР: ОБЩИНА ХИСАРЯ  
ПРОЕКТ: Деца играят, пеят и танцуват ГЛАВНА ЦЕЛ: Основната цел на проект „Деца играят, пеят и танцуват“ в обхвата на изпълнението на проектните дейности е да бъдат подкрепени за социално включване минимум 52 ученици и техните родители от маргинализираните групи в СУ„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, гр. Хисаря, включително и роми, да постигнат професионална реализация и повишат качеството си на живот.
ОБЩА СТОЙНОСТ: 95 104.00лв. ОТ КОИТО 80 838.40лв. ЕВРОПЕЙСКО И 14 265.60лв.
НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ.
НАЧАЛО: 14.06.2021г.
КРАЙ: 14.06.2023г.