Designed and built with care, filled with creative elements

Top

ПРИЕМ
за 2021/2022 учебна година

Прием след завършен 7 клас

1.1. Професия: 812010 Организатор на туристическа агентска дейност
Специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време
Проф. направление: Пътувания, туризъм и свободно време
С разширено обучение по английски език.
Брой паралелки: 1
Брой ученици: 26
Срок на обучение: 5 години
Степен на професионална квалификация: трета
Начин на прием: с конкурс по документи
Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от Тест 1 – БЕЛ и Тест 2 – математика и оценките по БЕЛ и чужд език – английски език, от свидетелството за завършено основно образование.

1.2. Професия 811070 – Готвач
Специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки
Проф. направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Без интензивно и разширено обучение по английски език.
Брой паралелки: 1
Брой ученици: 26
Срок на обучение: 5 години
Степен на професионална квалификация: втора
Начин на прием: с конкурс по документи
Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от Тест 1– БЕЛ и Тест 2 -математика и оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено основно образование.

ПРИЕМ в 1 клас
за 2020/2021 учебна година

Училищен план прием в 1 клас за учебната 2019/2020 г. в СУ „Христо Смирненски” – гр. Хисаря
1. Брой паралелки в 1 клас – 2 паралелки
2. Брой на местата в паралелката – 24 места
3. Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици

График
на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас в
СУ „Христо Смирненски” за учебната 2020/2021 година

1. До 28 февруари 2020 г.
Община Хисаря предоставя списък на децата, подлежащи на задължително постъпване в първи клас

2. До 30 март 2020 г.
Общественият съвет в училището дава становище по проекта на училищен план-прием за I клас

3. До 30 март 2020 г.
Утвърждаване със заповед на директора на училищния план-прием, след становище на Обществения съвет

4. До 30 март 2020 г.
Провеждане на родителска среща с родителите на бъдещи първокласници

5. До 30 март 2020 г.
Директорът със заповед определя:
1. училищна комисия за подготовка и организиране на дейностите, свързани с приемане на заявления за приема на ученици в I клас, класиране и записване на учениците;
2. график на дейностите за изпълнението на утвърдения прием и мястото за работа на комисията;
3. необходимите документи за приемане на учениците

6. До 30 март 2020 година
Директорът публикува на интернет страницата си и на информационно табло в училище утвърдения училищен план-прием /брой паралелки и места/, графика на дейностите и необходимите документи за кандидатстване, както и друга информация от значение за записването;

7. До 10 април 2020
Директорът предоставя информация утвърдения училищен план-прием на общината и РУО;

8. От 29.05.2020 г. до 15.06.2020 г.
Прием на заявление по образец и всички други необходими документи, свързани с приема на децата

9. До 19.06.2020 г.
Обявяване на списъците с класираните ученици

10. От 19.06.2020 до 30.06.2020 г.
Записване на класираните ученици. Записването става с оригиналите на удостоверението на завършена подготвителна група

11. До 03.07.2020 г.
Обявяване на свободни места след първо класиране / За свободни се считат местата, необходими за достигане на минималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка/

12. До 12.09.2020 г.
Попълване на свободните места

13. До 13.09.2020 г
Директорът на училището утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки и изпраща в общината сведение за записаните в I клас

14. До 30.09. 2020 г.
Общината предприема действия по отношение на незаписаните в първи клас подлежащи деца

ПРИЕМ в 5 клас
за 2020/2021 учебна година

Училищен план прием в 5 клас за учебната 2020/2021 г. в СУ „Христо Смирненски” – гр. Хисаря – предлага.
4. Брой паралелки в 5 клас – 2 паралелка
5. Брой на местата в паралелката – 26 места
6. Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици в пети клас, максимален брой на учениците в групата – 26 ученици

Училищният план-прием се съгласува с обществения съвет на училището.
За учебната 2020/2021 година училището предлага на петокласниците:
 Целодневна организация на учебния процес, включваща самоподготовка, дейности по интереси, спорт и отдих.
 Възможност за обедно хранене в учебен ресторант за учениците, включени в ПИГ.
 Включване в дейности за занимания по интереси.

Необходими документи за записване:
1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас) /оригинал/
2. Заявление до директора /по образец/
3. Характеристика на ученика

Подаване на документи за записване:
от 03 юни до 10 юли 2020 година.