Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Бюджет на СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря за 2020 г.

I. Приходна част

1. Наличност в началото на годината в.т.ч. 283 815 лв.

Делегирана държавна дейност 217 735 лв.

Местна дейност 66 080 лв.

2. Трансфер за делегирани държавни дейности: 1 281 902 лв.

 

ОБЩО ПРИХОДИ:

1 565 717 лв.

 

 

II. Разходна част

1. Дейност 322 „Неспециализирани училища ,без професионални гимназии” 651 282 лв.

2. Дейност 322 „Неспециализирани училища , без професионални гимназии”- дофинансиране 66 080 лв.

3. Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка” 779 259 лв.

4. Дейност 713 „Спорт за всички” 1146 лв.

5. Дейност 389 „Други дейности по образованието” 67 950 лв.

УТВЪРДЕНИ РАЗХОДИ

1 565 717 лв.

Приложение № 1 Разпределение на разходите по параграфи съгласно ЕБК