Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Програмата е разработена на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 7/ 02.09.2020 и утвърдена със Заповед на Директора на СУ”Христо Смирненски”

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Програмата конкретизира ключовите мерки в политиката на училището за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и на преждевременното напускане на училище. Тя е ориентирана към реализиране на дейности за постигане на основната цел – намаляване делът на преждевременно напусналите образователната система.
Основните акценти са:

Преимуществено разработване на мерки, свързани с превенцията, като най-работещи по отношение справянето с риска от отпадане от училище.

 1. Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни в едно със засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование
 2. Анализиране на информацията за движението на учениците
  Като „преждевременно напуснали училище“ се определят лицата между 18 и 24 години, завършили едва основно образование или по-ниска степен и които вече не участват в никаква форма на образование или обучени. „Отпадане от училище“ е отписването на ученик до 18-годишна възраст преди завършване на последния гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго училище.

Продължава…

 

Настоящият годишен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с
Протокол № 9/14.09.2020 г.

 

1. Цел на самооценяването и принципи
Целта на самооценяването в СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря, е установяване на нивото на качеството на образованието и обучението, постигнато чрез съчетаване на съвременни образователни технологии и традиции в учебния процес и развитие на интересите и способностите на учениците.

За постигането на тази цел е необходима информация, която екипът по оценяване на качеството на обучението към училището получава чрез прилагане на разработен инструментариум . Целта е да се предприемат необходимите мерки и действия в насока повишаване нивото на качеството на образование и обучение в училището.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на училището, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря, се осигурява при спазване на следните принципи:
1.Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
2.Автономия и самоуправление;
3.Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
4.Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
5.Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
6.Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията;
7.Ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда;
8.Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
9.Лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално равнище.

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий. В училище то се осъществява ежегодно чрез самооценяване.

Продължава…

 

Правилникът е приет от Педагогическия съвет на проведено заседание на 14.09.2018 г. с Протокол № 10 /съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1/ на основание чл. 28, ал.1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование/, актуализиран на заседание на ПС с Прокотол № 9/14.09.2020 г, Протокол №4 / 03.12.2020 г.

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава първа Устройство и статут

Чл.1 (1) Този правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на Средно училище „Христо Смирненски“ – Хисаря, свързани с осигуряване на правото на училищно образование.
(2) Правилникът се прилага за цялата училищна общност – участниците в образователния процес – учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, родителите, както и непедагогическите специалисти.
Чл. 2. Цел на настоящия правилник е да приведе в съотвествие със Закона за предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти правилника за дейността на Средно училище „Христо Смирненски“ – Хисаря.
Чл. 3. (1) СУ „Христо Смирненски“ е юридическо лице по смисъла на чл. 29. (1) от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Хисаря.
(2) Седалището и адресът на управление е: гр. Хисаря, бул. Христо Ботев № 43.
Чл.4. Наименованието на училището включва име и означение на вида му /по чл. 38, ал. 1, чл. 42, ал.2./, както и означение за основните професии 811010 – „хотелиер“, 812010 Организатор на туристическа агентска дейност и 811070 – „готвач“, по които то провежда обучение.
Чл. 5. (1) СУ „Христо Смирненски“ има обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб.
(2) Училището има идентификационен код по БУЛСТАТ.
Чл. 6. /Чл. 28. (1) ЗПУО/ СУ „Христо Смирненски“ осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

 

 1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
 2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;
 3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;
 4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура;
 5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.
  (2) Автономията на училището включва и правото на училището да определя професиите, както и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.
  Чл.7. (1) Статутът на училището е неспециализирано средно училище.
  (2) Училището е общинско средищно, в което се обучават учениците от населени места на територията на община Хисаря и община Калояново и осигурява за учениците от І до ІV клас включително:
 6. целодневна организация на учебния ден;
 7. Обедно хранене, организирано в помещения в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
  (3) Училището е включено в списъкът на иновативните училища през учебната 2018/2019 г.
  (4) За пътуващите учениците се осигурява транспорт. Схемите се утвърждават от директора на училището до началото на учебната година. Превозът се осигурява при спазване на
  4
  нормативната уредба. Училището използва автобуси, предоставени от Община Хисаря, и автобуси на наети превозвачи.

Продължава…

 

Форми на обучение

след решение на ПС, взето с Протокол № 9/02.09.2020 г.

Утвърждавам:

Форми на обучение в СУ „Христо Смирненски“ за учебната 2020/2021 година, както следва:

 1. Дневна форма
 2. Самостоятелна форма – за X, XI, XII клас
 3. Индивидуална форма
 4. Комбинирана форма

Условията за записване и обучение са регламентирани в ЗПУО и правилника на училището.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на персонала.

 

 

Дневно разписание на СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря за учебната 2020/2021 г.

 

 

ЗАПОВЕД

№ РД-10-021/15.09.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование чл. 6, ал. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОПРЕДЕЛЯМ:

Дневно разписание на СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря за учебната 2020/2021 г, както следва:

1. Начало и край на учебния ден

 

За ученици от: Начало на учебния ден Край на учебния ден
I – IV клас 08:10 ч. 12:20 ч.
V – VII клас 08:10 ч. 14:00 ч.
VIII – XII клас 08:10 ч. 14:00 ч.

 

 

 1. Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба № 10/01.09.2016

 

Клас /класове Продължителност на учебния час
I – II клас 35 минути
III – IV клас 40 минути
V – VII клас 40 минути
VIII – XII клас 40 минути

 

 

 1. Продължителност на учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден по групи:

 

Група Продължителност на учебния час
I група – I клас 35 минути
II група – II клас 35 минути
III група (сборна) – III и IV клас 40 минути
IV група – IV клас 40 минути
V група – V клас 40 минути
VI група (сборна) – V-VII клас 40 минути

 

 

 1. Почивки между учебните часове (междучасия):

 

Смяна
(при двусменен режим)
Време на почивката Продължителност Класове и паралелки, за които се отнася
I-ва смяна След 1-вия учебен час 10 минути I – XII клас
След 2-рия учебен час 10 минути I – XII клас
След 3-тия учебен час 20 минути (голямо междучасие) I – XII клас
След 4-тия учебен час 10 минути I – XII клас
След 5-тия учебен час 10 минути I – XII клас
След 6-тия учебен час 10 минути I – XII клас

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нели Кацарска на длъжност ЗД по УПД.

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГР. ХИСАРЯ

Целта на училищния механизъм за противодействие на тормоза е успешно да намали факторите, които са свързани със средата в училище и допринасят за проявата на агресия, както и за утвърждаване на агресивни модели на поведение. Реален напредък в справяне с насилието може да бъде постигнат само в резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции.
Механизмът включва мерки и дейности за превенция и намеса, както и разписани механизми и отговорности за действие в ситуации на насилие.
Насилието между деца в училище обхваща широк спектър от прояви. То е явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват. Последиците от насилието в училище са особено тежки и продължителни и оказват силно въдействие върху цялостното развитие на младата личност

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” гр. ХИСАРЯ

Кодексът е създаден на основание чл.175, ал.1, 2 и 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование , приет от Педагогическия съвет / съгласно чл. 263, ал. 1, т. 14/
и актуализиран с Протокол № 9/14.09.2020 г.

 

Етичният кодекс на СУ „Христо Смирненски”е разработен от комисия от педагогически специалисти и представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в
образователно-възпитателния процес.
Етичният кодекс има за цел:
1. Да утвърди основните ценности, норми и принципи на поведение, които работещите с
ученици трябва да знаят и спазват в своята практика.
2. Да укрепи авторитета на учителите и общественото доверие към училището като
институция.
3. Да утвърди волята и стремежа на работещите с деца за етичност в образователно-
възпитателния процес.
4. Да насочва поведението и подпомага работещите с ученици в решаването на етични дилеми,
които срещат в своята практика.
5. Да очертае моралните отговорности на работещите с ученици: към детето, към семейството,
помежду им и към обществото.

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Настоящият годишен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с
Протокол № 9/14.09.2020 г.

 

През настоящата учебна година в училището ще се обучават 391 ученици в 22 паралелки от 1 до 12 клас. Обучението се осъществява в дневна, самостоятелна, комбинирана и индивидуална форма от 41 педагогически специалисти.
За учебната 2020/2021 година приемът в 1 клас се осъществи в 2 паралелки – 21 ученици. Той беше реализиран под минималните бройки в паралелка, което е неефективно от финансова гледна точка, но беше съобразено с осигуряването на пространство в класните стаи за всички ученици. Въпреки това през следващата учебна година трябва да подобрим работата по осъществяването на този прием и да се ангажират с него всички педагогически и непедагогически специалисти, работещи в училището.
През учебната 2019/2020 година имаше 4 група за ЦОУД за учениците от 1 до 4 клас и 1 група за учениците 5 клас. През настоящата учебна година броят на групите ще се увеличи с една за учениците от 6 и 7 клас.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

Програмата е създадена на основание съгласно чл. 263, ал. 1, т. 9, приет на Педагогическия съвет на 03.09.2018 г. и актуализирана на заседание на ПС с Протокол № 8/02.09.2020 г.

 

Изграждането на училищна програма за равен достъп до образование е подчинено на основните приоритети на правителството в посока:
Изграждане на образователна среда за: разгръщането на потенциала на всяки ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация; по-високо качество и по-добър достъп до образование; ранна превенция на обучителни затруднения; включващо обучение на ученици със специални образователни потребности (СОП); включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение; разширяване на обхвата на институциите училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГРАД ХИСАРЯ 2016 – 2020

Настоящата Стратегия е актуализирана от Педагогическия съвет на проведено заседание на дата 14.09.2020 г. /съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 на Закона за предучилищното и училищното образование/.

 

1. Стратегията на европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,
„Европа 2020”
2. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020);
3. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република
България за периода 2015-2020
4. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри
5. Национален план за изпълнение на дейностите по национална стратегия за развитие
на педагогическите кадри (2014-2020)
6. Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година
7. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.
8. Наредба за институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, 2016
9. Наредба за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование, 2016
10. Наредба № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.
11. Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, в сила от 08.12.2015 г.,издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.95 от 8 декември 2015г.
12. Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план в сила от 04.12.2015 г., издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.94 от 4 декември 2015г
13. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот
14. Национална референтна рамка.
15. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
17. Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009
18. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.
19. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата
20. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в РБългария за периода 2015-2020 г.
21. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
3
Настоящата Стратегия за развитие на СУ”Христо Смирненски”- Хисаря е разработена на основание чл. 70, чл. 263. (1) от ЗПУО.
Стратегията за развитие на СУ ”Христо Смирненски”- Хисаря обхваща периода от 2016 до 2020 година, като се актуализира на две години или при необходимост.

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
последна редакция: 15 Септември 2020 г.

Настоящите правила определят:
Реда и начина на организацията и провеждането на образователния процес и на работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVOD-19 в Средно училище „Христо Смирненски“;
Мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса.

Правилата се приемат с оглед осигуряване на:
Максимално безрискова среда при стартиране на присъствена организация и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение и класна система на организация за всички ученици, позволяваща намаляване рисковете от предаване на инфекция, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието;

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
последна редакция: 15 Септември 2020 г.

Настоящите правила определят:
Мерки за подготовка при съмнение за случай на COVID-19 в Средно училище „Христо Смирненски“
Здравни протоколи при съмнение или случай на COVID-19.

Правилата се приемат с оглед осигуряване на:
Условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели;
Последователни стъпки на поведение в случай на COVID-19.

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯ НА COVID-19
последна редакция: 15 Септември 2020 г.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
последна редакция: 15 Септември 2020 г.

Настоящите правила определят:
Условията за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), както и реда и начина на организацията и провеждането му през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19;
Задължителни мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние;
Възможности за обучение на ученици с установен по-висок риск от COVID-19;
Подкрепата за ученици, пропуснали присъствени учебни занятия.

Правилата се приемат с оглед осигуряване на:
Бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние;
Непрекъснатост и ритмичност на обучението при карантиниране на ученик, на паралелка, на ученик със здравословни проблеми или от рискова група или пропуснал присъствени учебни занятия;
Усвояване на знания и придобиване на компетентности по отделните учебни предмети без необходимост от преструктуриране на учебен материал при възстановяване на присъственото обучение;
Възможност за преодоляване на пропуснат учебен материал;
Допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
Непрекъснатост на оказваната на учениците подкрепа за личностно развитие.