Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Библиотеките като образователна среда”

През учебната 2020/2021 година СУ „Христо Смирненски“ ще работи по  Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Библиотеките като образователна среда”.  В проекта е предвидено да  бъдат закупени книги за обогатяване на библиотечния фонд за 1455 лв. и да се създаде „кът за четене” във фоайето на първи етаж, където се намират класните стаи на учениците от начален курс. За обзавеждането и оборудването му са планирани средства в размер на 2500 лв.

Идеята ни е да провокираме интерес към книгата и четенето още в начално училищна възраст, да изградим неформална читателска среда, в която учениците да бъдат в междучасията, в свободното време, в изнесени учебни часове или по време на различни инициативи.

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех``, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж`` 2014 - 2020 г

През учебната 2020/2021 година СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря, отново ще работи по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – Дейност 3 и Дейност 5.

По Дейност 3 – Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание,  са формирани 12 групи.

Дейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование.

Тази дейност е насочена към идентифицираните ученици в риск от преждевременно напускане, които се обучават в училища с висока концентрация на такива ученици, и предвижда: допълнителни обучения по български език и литература и по математика – за ученици от началния етап на основното образование; приоритетно по български език и литература, по математика и по природни науки – за ученици от прогимназиалния и от първи гимназиален етап; по други учебни предмети, в т.ч. и от професионалната подготовка, по които учениците имат натрупани пропуски, които са причина за ниски образователни резултати и за невъзможност да завършат успешно клас, етап или степен, което води до демотивация и отпадане от училище; по български език като чужд – за ученици, за които българският език не е майчин, с цел подкрепа на приобщаването им и за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.

 

По Дейност 5 – осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане, са формирани 2 групи.

Дейността е насочена към ученици, които се обучават в училища с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане. Целта е да се повиши мотивацията за учене на учениците в риск от отпадане посредством организиране на съвместни занимания по интереси и стимулиране на творческите изяви чрез включване в изпълнението на дейността и на ученици, извън целевата група.

Националната програма ``Иновации в действие``

Средно училище “Христо Смирненски” – гр. Хисаря, и Първо средно училище „Св. Седмочисленици“ – гр. Търговище, осъществха обмен на добри практики по националната програма „Иновации в действие“.

Партниращите образователни институции се възползваха от възможността да популяризират своите идеи и да ги демонстрират на място в училището партньор. Посещенията се проведоха като диалог между съмишленици, които търсят нови пътища към различното образование.

Работните срещи протекоха и като връщане назад в историята и културата на двата града. При посещението си в Търговище /6-8.11.2019/ педагозите от Хисаря разгледаха природните и културните забележителности на града. А хилядолетната история на Хисаря и богатството на града – минералната вода бяха представени на групата от Търговище /13-15.11.2019/.

По време на тридневните визити се проведоха и открити уроци по български език, история, здравно образование и английски език. В представянето на иновативните практики участваха учители, ученици и експерти от РУО и представители на общинска администрация.

Първата срещата на иновативните учители от двете училища се състоя в гр. Търговище. Първо СУ „Св. Седмочисленици“ е най-старото училище в Търговище и едно от първите в страната, които работят по програмата за иновативните училища – вече три години. Директорът Севдалина Зафирова, представи иновативните дейности. Бяха споделени добри иновативни практики, които са прилагани в работата през предходната учебна година.

Учителите Мария Атанасова и Фирдес Рушудова от Първо СУ „Св. Седмочисленици“ представиха мултидисциплинарен урок по английски език, информатика, изобразително изкуство и музика. Урокът премина като екипно състезание с упражнения върху текстове от песни. Технологиите, които използваха участниците за слушане с разбиране, бяха таблети с инсталиран QR четец за препратка към песните в you tube. Музикалното изпълнение на една от песните бе поздрав към участници и гости. Експонирана бе и изложба от рисунки по музикалните теми.

Старши учител Роси Станкова представи интерактивен урок по история в 7 клас „Предприемачите през Възраждането“. Класът работи с документи от РИМ, използваха историческа карта и профил на предприемача. Учениците от СУ “Христо Смирненски” се включиха в групите с домакините. Беше създаден детски вестник, бяха проучени и представени играчките в миналото. Урокът завърши с детски игри от минали времена.

Иновативен урок проведе и учителят по български език и литература Анета Милева. Тя демонстрира учене чрез преживяване. Темата бе „Опълченците на Шипка“. Включиха се възстановчиците от национално дружество „Традиция“. Представяне на темата беше емоционално и запомнящо се.

Положителните емоции и споделянето на добрите практики продължха и при домакинството на СУ “Христо Смирненски” – гр. Хисаря. Домакините представиха иновацията, по която работят втора година. В учебния план на учениците, обучаващи се в професия „хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството”, са включени следните нови учебни предмети:

  • 2018/2019 уч.година- 8 клас–„Личностно развитие”–36 часа годишо
    •2019/2020 уч.година – 9 клас – „Сексуално и здравно възпитание”–36 часа годишо
    •2020/2021 уч.година- 10 клас- „Балнео и SPA услуги”–36 часа годишно

Разработени са и са одобрени от МОН учебни програми по тези предмети.

Нели Кацарска, автор на учебната програмата по “Личностно развитие”, представи работата си през учебната 2018/2019 година.

Интимността в човешките отношения беше акцент в урока по Сексуално и здравно образование на Невена Пашкулова. Нетрадиционните методи, които използва тя, помогнаха на учениците да се „разчупят“, да задълбочат своята самооценка, да създадат нови приятелства и да приемат различията помежду си. В работата се включиха активно и учениците от Първо СУ „Св. Седмочисленици“ – гр. Търговище.

Ползотворните срещи, зареждащите дейности и положителните емоции от работата по проект “Иновации в действие” отминаха. Остават новите прекрасни идеи, които всеки от преподавателите намери и ще реализира в бъдещата си работа. Поставено е и началото на бъдещо сътрудничество между Първо средно училище „Св. Седмочисленици“ – гр. Търговище и Средно училище “Христо Смирненски” – гр. Хисаря.