Designed and built with care, filled with creative elements

Top

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

първи учебен срок

Училищен учебен план за паралелките в СОУ „Христо Смирненски“

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА