Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Настоящите правила определят:1.1. условията за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), както и реда и начина на организацията и провеждането му през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19;1.2. задължителни мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние;1.3. възможности за обучение на ученици с установен по-висок риск от COVID-19;1.4. подкрепата за ученици, пропуснали присъствени учебни занятия.Правилата се приемат с оглед осигуряване на:2.1. бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние;2.2. непрекъснатост и

Настоящите правила определят:1.1. мерки за подготовка при съмнение за случай на COVID-19 в Средно училище "Христо Смирненски"1.2. здравни протоколи при съмнение или случай на COVID-19.Правилата се приемат с оглед осигуряване на:2.1. условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели;2.2. последователни стъпки на поведение в случай на COVID-19. Пълен текст

Настоящите правила определят:Реда и начина на организацията и провеждането на образователния процес и на работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVOD-19 в Средно училище “Христо Смирненски”;Мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса. Правилата се приемат с оглед осигуряване на:Максимално безрискова среда при стартиране на присъствена организация и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение и класна система на организация за всички ученици, позволяваща намаляване рисковете от предаване на инфекция, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от