Designed and built with care, filled with creative elements

Top

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Настоящите правила определят:
Реда и начина на организацията и провеждането на образователния процес и на работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVOD-19 в Средно училище “Христо Смирненски”;
Мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса.

Правилата се приемат с оглед осигуряване на:
Максимално безрискова среда при стартиране на присъствена организация и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение и класна система на организация за всички ученици, позволяваща намаляване рисковете от предаване на инфекция, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието;