Designed and built with care, filled with creative elements

Top

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Средно училище „Христо Смирненски“ гр.Хисаря

 1. Настоящите правила определят:
  1.1. условията за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), както и реда и начина на организацията и провеждането му през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19;
  1.2. задължителни мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние;
  1.3. възможности за обучение на ученици с установен по-висок риск от COVID-19;
  1.4. подкрепата за ученици, пропуснали присъствени учебни занятия.
 2. Правилата се приемат с оглед осигуряване на:
  2.1. бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние;
  2.2. непрекъснатост и ритмичност на обучението при карантиниране на ученик, на паралелка, на ученик със здравословни проблеми или от рискова група или пропуснал присъствени учебни занятия;
  2.3. усвояване на знания и придобиване на компетентности по отделните учебни предмети без необходимост от преструктуриране на учебен материал при възстановяване на присъственото обучение;
  2.4. възможност за преодоляване на пропуснат учебен материал;
  2.5. допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
  2.6. непрекъснатост на оказваната на учениците подкрепа за личностно развитие.