Designed and built with care, filled with creative elements

Top

прием за 2021/2022 учебна година

Прием в 1клас

за 2021/2022 учебна година

Училищен план прием в 1 клас за учебната 2021/2022 г. в СУ „Христо Смирненски” – гр. Хисаря
1. Брой паралелки в 1 клас – 2 паралелки
2. Брой на местата в паралелката – 24 места
3. Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици

График
на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас в
СУ „Христо Смирненски” за учебната 2021/2022 година

1. До 28 февруари 2021 г.
Община Хисаря предоставя списък на децата, подлежащи на задължително постъпване в първи клас

2. До 31 март 2021 г.
Общественият съвет в училището дава становище по проекта на училищен план-прием за I клас

3. До 31 март 2021 г.
Утвърждаване със заповед на директора на училищния план-прием, след становище на Обществения съвет

4. До 30 април 2021 г.
Провеждане на родителска среща с родителите на бъдещи първокласници

5. До 31 март 2021 г.
Директорът със заповед определя:
1. училищна комисия за подготовка и организиране на дейностите, свързани с приемане на заявления за приема на ученици в I клас, класиране и записване на учениците;
2. график на дейностите за изпълнението на утвърдения прием и мястото за работа на комисията;
3. необходимите документи за приемане на учениците

6. До 31 март 2021 година
Директорът публикува на интернет страницата си и на информационно табло в училище утвърдения училищен план-прием /брой паралелки и места/, графика на дейностите и необходимите документи за кандидатстване, както и друга информация от значение за записването;

7. До 10 април 2021
Директорът предоставя информация утвърдения училищен план-прием на общината и РУО;

8. От 27.05.2021 г. до 15.06.2021 г.
Прием на заявление по образец и всички други необходими документи, свързани с приема на децата

9. До 17.06.2021 г.
Обявяване на списъците с класираните ученици

10. От 17.06.2021 до 30.06.2021 г.
Записване на класираните ученици. Записването става с оригиналите на удостоверението на завършена подготвителна група

11. До 03.07.2021 г.
Обявяване на свободни места след първо класиране / За свободни се считат местата, необходими за достигане на минималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка/

12. До 12.09.2021 г.
Попълване на свободните места

13. До 13.09.2021 г
Директорът на училището утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки и изпраща в общината сведение за записаните в I клас

14. До 30.09. 2021 г.
Общината предприема действия по отношение на незаписаните в първи клас подлежащи деца

ПРИЕМ в 5 клас
за 2021/2022 учебна година

Училищен план прием в 5 клас за учебната 2021/2022 г. в СУ „Христо Смирненски” – гр. Хисаря – предлага.
4. Брой паралелки в 5 клас – 2 паралелка
5. Брой на местата в паралелката – 26 места
6. Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици в пети клас, максимален брой на учениците в групата – 26 ученици

Училищният план-прием се съгласува с обществения съвет на училището.
За учебната 2021/2022 година училището предлага на петокласниците:
§ Целодневна организация на учебния процес, включваща самоподготовка, дейности по интереси, спорт и отдих.
§ Възможност за обедно хранене в учебен ресторант за учениците, включени в целодневно обучение.
§ Включване в дейности за занимания по интереси.

Необходими документи за записване:
1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас) /оригинал/
2. Заявление до директора /по образец/
3. Характеристика на ученика

Подаване на документи за записване:
от 20 юни до 10 юли 2021 година.

Post a Comment