Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Присъствен образователен процес 13.12.2021г.

Уважаеми ученици, уважаеми родители,

От 13.12.2021 г. присъственият образователен процес във
СУ „Христо Смирненски“ продължава за паралелките, в които за най-малко
50% от учениците е изразено съгласие за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за
доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или притежават
валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за
отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени
със заповед от министъра на здравеопазването.

Присъственото обучение е само за учениците с изразено
съгласие и за тези с валидни документи.

При явяване в училище ученици, които
до момента НЕ СА БИЛИ в присъствено обучение, те предоставят на класния си
ръководител подписания оригинал на декларацията.

За периода, в който присъственото обучение в училището се
провежда с условието за тестване на учениците, в ОРЕС се обучават учениците, за
които няма изразено съгласие за тестване и за паралелките, в които по-малко 50%
от учениците са с изразено съгласие за провеждане в училището веднъж седмично
на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или разполагат с валиден документ за ваксинация,
преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно
изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на
здравеопазването. В този случай не е необходимо подаването на документи за
ОРЕС.

Тестването на учениците с изразено съгласие за това се
извършва по следния начин:

1. Изследване за COVID-19 веднъж седмично с неинвазивни
бързи антигенни тестове се извършва на учениците, за които има изразено
съгласие, които не притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване,
наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване
съгласно изискванията, въведени със заповед от министьра на здравеопазването.

2. Не се изследват ученици, които притежават валиден
документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен
резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министьра на здравеопазването.

3. Изследването на учениците се извършва в понеделник, в
началото на учебния ден.

4. Ученик, който отсъства в деня на изследване, се
изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище.

5. Учениците задължително носят маски по време на
изследването, освен в момента на вземане на пробата.

ВАЖНО: 30 минути преди изследването учениците не трябва
да са консумирали храни и напитки!

6. Изследването на учениците се извършва в класната стая
на паралелката преди началото на първия учебен час. В
изследването могат да участват и други лица от педагогическия или
непедагогическия персонал в училището, които разполагат с валидни документи за
ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от
лабораторно изследване. По време на изследването и отчитане на пробата
учителите и другите лица са с лични предпазни средства.

7. Изследването и отчитането на резултата се осъществява
при спазването на указанията на производителя на съответния тест.

8. По време на изследването в класната стая могат да
присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.

9. След пробовземане учениците извършват задължителна
хигиена на ръцете чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите /маси, чинове,
катедри и др./, вьрху които се е провело изследване, се почистват задължително
чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.

10. При установяване на положителен резултат, ученикът се
отделя  в определеното със заповед на
директора помещение, под наблюдението на
медицинското лице в училището и се уведомява родител. На ученика се поставят
отсъствия по уважителни причини за съответния ден, без да е необходимо
представяне на медицински документ. Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на
потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия.

Дневното разписание е валидно, както за паралелките в
присъствено обучение, така и за паралелките в ОРЕС. 

Post a Comment