Designed and built with care, filled with creative elements

Top

9-б клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Гергана Маринска

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Математика

2. История и цивилизации

3. Химия и опазване на ок. среда

4. Изобразително изкуство

5. Гостоприемство в тур.индустрия

6. Руски език

7. География и икономика

1. Английски език

2. Английски език

3. Английски език

4. Информационни технологии

5. Бълг. език и литература

6. Бълг. език и литература

7. Философия

1. Личностно развитие

2. Личностно развитие

3. Гостоприемство в тур.индустрия

4. Орг. и функ.на хотела-уч.пр.

5. Физ.възпитание и спорт

6. История и цивилизации

* Час за СД

1. Биология и здр. образование

2. Орг. и функ.на хотела

3. Математика

4. Руски език

5. Английски език

6.  Физ. възпитание и спорт

7. Здравословни и безопасни усл. на труд

1. Английски език

2.  Английски език

3. Математика

4. Химия и опазване на ок. среда

5. Физика и астрономия

6. Бълг. език и литература

Час на класа

* час за СД – Волейбол

a