Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Невена Христова Пашкулова

Старши учител по Биология и ЗО и Химия и ООС

Придобита Професионално Квалификационна степен

Втора ПКС

 

ППИ „Дичо Петров“ Смолян – професионален бакалавър „Прогимназиален учител по биология, химия и физическо възпитание“

ПУ „Паисий Хилендарски“  Пловдив – бакалавър – специалност Биология и Химия с професионална квалификация „Учител по Биология, Учител по Химия

ПУ „Паисий Хилендарски“ Пловдив – магистър специалност „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ с професионална квалификация „Учител по информационни и технологии в прогимназията“

 

 

Философия на преподаването

Преподаването е призвание, мисия и отговорност.