Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Настоящите правила определят:Реда и начина на организацията и провеждането на образователния процес и на работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVOD-19 в Средно училище “Христо Смирненски”;Мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса. Правилата се приемат с оглед осигуряване на:Максимално безрискова среда при стартиране на присъствена организация и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение и класна система на организация за всички ученици, позволяваща намаляване рисковете от предаване на инфекция, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от