Designed and built with care, filled with creative elements

Top

https://www.youtube.com/watch?v=XGZt7O_QL7Q&feature=share&fbclid=IwAR3tVsEbL-lkkH4W0qr8Nuv9AIxps1diuXHEPip_gVJrb2HzxuPMa_blQ5Y

Прием в 1клас за 2021/2022 учебна година Училищен план прием в 1 клас за учебната 2021/2022 г. в СУ „Христо Смирненски” – гр. Хисаря1. Брой паралелки в 1 клас – 2 паралелки2. Брой на местата в паралелката – 24 места3. Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици Графикна дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас вСУ „Христо Смирненски” за учебната 2021/2022 година 1. До 28 февруари 2021 г.Община Хисаря предоставя списък на децата, подлежащи на задължително постъпване в първи клас 2. До 31 март 2021 г.Общественият съвет в училището дава

Настоящите правила определят:1.1. условията за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), както и реда и начина на организацията и провеждането му през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19;1.2. задължителни мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние;1.3. възможности за обучение на ученици с установен по-висок риск от COVID-19;1.4. подкрепата за ученици, пропуснали присъствени учебни занятия.Правилата се приемат с оглед осигуряване на:2.1. бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние;2.2. непрекъснатост и

Настоящите правила определят:1.1. мерки за подготовка при съмнение за случай на COVID-19 в Средно училище "Христо Смирненски"1.2. здравни протоколи при съмнение или случай на COVID-19.Правилата се приемат с оглед осигуряване на:2.1. условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели;2.2. последователни стъпки на поведение в случай на COVID-19. Пълен текст